ورودی ساختمان سازمان ملل متحد ساخته شده از سازه پارچه ای

نکته بسیار مهم در طراحی این سازه چادری طراحی، ساخت و اجرای سایبان پارچه ای ورودی برای مقر سازمان ملل متحد در شرایط فوق امن بود و همچنین یکی از چالش های این پروژه نیازهای امنیتی سختگیرانه سازمان ملل برای طراحی و نصب سایبان چادری ورودی در زمان معین بوده است.

این سازه چادری زیبا جهت  ورودی اصلی ساختمان ملل متحد واقع در نیویورک –ایالت متحده امریکا در ابعاد 11500 فوت مربع تهیه و اجرا گشته است. این سایان چادری با استفاده از یک تیم فوق حرفه ای اجرا شده است تا در زمان تعیین شده توسط سازمان ملل به بهره برداری برسد. به منظور ساخت و اجرای این سایبان پارچه ای نیاز های امنیتی سخت گیرانه ای لحاظ شده بود و سازه در کوتاه ترین زمان و در شرایط فوق امن اجرا گشت. جهت ساخت این سایبان پارچه ای از سازه غشایی از نوع PTFE-Sheerfill II  استفاده گردیده است که نمایی بسیار زیبا به ورودی ساختمان بخشیده است.